Starbuck Thailand Exclusive menu

0 8,064

คุณสมบัติของพาวเวอร์พอยเทมเพลต:

  • ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ ได้
  • ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9
  • จำนวนหน้าทั้งหมด 7 หน้า
  • ไฟล์นี้มีการฝังฟอนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการใช้:

  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)
Leave A Reply

Your email address will not be published.