Emission Template

0 33,382

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template

Template การนำเสนองานด้วย PowerPoint

คุณสมบัติของ PowerPoint Template

 • สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้
 • ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ ได้
 • เทมเพลตนี้มีการใช้งานธีมสี (color theme) เมื่อคัดลอกไปที่อื่นสีจะเปลี่ยนตามธีมสีที่เลือกไว้
 • สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปภาพประกอบได้
 • มาตราส่วน 16:9
 • จำนวนหน้าทั้งหมด 20 หน้า
 • ไฟล์ที่ใช้มีการฝังฟอนต์แล้ว โดยฟอนต์ที่ใช้คือ Athiti
 • มีอินโฟกราฟฟิก จำนวน 12 หน้า
 • มีปัญหาเรื่องการใช้งาน  สอบถามได้ที่ Facebook fanpage

เงื่อนไขการใช้:

 • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
 • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)
Leave A Reply

Your email address will not be published.