Arrival 101 PowerPoint Template

0 121,190

คุณสมบัติของพาวเวอร์พอยเทมเพลต:

  • สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้
  • ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ ได้
  • เทมเพลตนี้มีการใช้งานธีมสี (color theme) เมื่อคัดลอกไปที่อื่นสีจะเปลี่ยนตามธีมสีที่เลือกไว้
  • ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9
  • จำนวนหน้าทั้งหมด 36 หน้า
  • ไฟล์นี้มีการฝังฟอนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว
  • มีปัญหาเรื่องการใช้งาน สอบถามได้ที่ Facebook fanpage

เงื่อนไขการใช้:

  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)
Leave A Reply

Your email address will not be published.