Browsing Tag

รูปภาพ

การเพิ่มรูปภาพลงในสไลด์งานนำเสนอ PowerPoint

การออกแบบงานนำเสนอนั้น ควรจะมีทั้งรูปและข้อความเพื่อความน่าสนใจในการนำเสนอรูปภาพยังช่วยอธิบายหรือส่งเสริมงานนำเสนอให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น งานนำเสนอจึงมีรูปภาพด้วยเสมอ…